Regels


Artikel 1 - Hoogte contributie

1.1
De hoogte van de contributie voor een (wedstrijden) spelend lid bedraagt in het seizoen 2014/2015 € 177,50 per jaar.

1.2
Op het onder 1.1 genoemde bedrag kan een bedrag van € 25,00 in mindering worden gebracht indien de vereniging het te betalen bedrag uiterlijk op 15 oktober van het betreffende seizoen heeft ontvangen of indien een volmacht tot automatische incasso is gegeven en die incasso te allen tijde kan worden uitgevoerd. 

1.3
Op het onder 1.1 genoemde bedrag kan een bedrag van € 25,00 in mindering worden gebracht indien het lid of, bij diens minderjarigheid, een ouder of verzorger gedurende het gehele seizoen onbetaald vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht.

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan:

a. actief lidmaatschap van een bestuur of commissie;
b. het verzorgen van trainingen;
c. het leiden van een voetbalteam;
d. het plegen van andere activiteiten met tenminste een tijdsbeslag als bij a., b. of c.

1.4
Een niet-spelend lid betaalt de helft van de volgens lid 1.1 verschuldigde contributie. Een niet-spelend lid dat onbetaald vrijwilligerswerk verricht volgens artikel 1.3, betaalt geen contributie.

Artikel 2 - Opeisbaarheid contributie

2.1
De contributie is per 15 oktober van het verenigingsjaar opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Verlaging contributie

3.1
Het bedrag van de contributie, zoals vermeld onder 1.1, is uitsluitend in de volgende gevallen voor de helft verschuldigd:

(a) het lidmaatschap is eerst op of na 1 januari tijdens het verenigingsjaar ingegaan;
(b) het lidmaatschap is opgezegd vóór de voor het lid geldende eerste competitiewedstrijd.

Artikel 4 - Betaalwijze

4.1
Leden dienen de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie via automatische incasso voor de datum van opeisbaarheid te incasseren op rekeningnummer NL33RABO0162180357 van de Rabobank ten name van DEV Doorn te Doorn.

Artikel 5 - Niet tijdige betaling

5.1
Mocht betaling van de contributie niet op 1 december van een verenigingsjaar zijn geschied, wordt het bedrag, zonder nadere aankondiging, elke maand vanaf laatstgenoemde datum verhoogd met een tiende deel daarvan, waarbij een deel van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5.2
Mocht niet alsnog betaling uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar zijn ontvangen, zal de vereniging de incassering van de vordering uit handen kunnen geven, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van het lid komen. Deze kosten bedragen ten minste de helft van het in totaal te betalen bedrag.

Artikel 6 - Overige bepalingen

6.1
De voorgaande bepalingen laten onverlet de overige door de vereniging toe te passen sancties volgens de statuten of enig ander reglement.

6.2
Het bestuur is gerechtigd om bij bijzondere omstandigheden van de in het contributiereglement vermelde bepalingen af te wijken.