Algemene vergadering

Een vereniging bestaat uit leden. Een lid van een voetbalvereniging is tegelijkertijd bondslid van de KNVB. Het bestuur beslist over de toelating tot lid van de vereniging. Wijst het bestuur het lidmaatschap af, dan kan de betrokkene de algemene vergadering verzoeken om hem alsnog als lid toe te laten.

Hoogste orgaan

De leden hebben geen individuele zeggenschap, maar uitsluitend via de algemene vergadering. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zo kan alleen de algemene vergadering statuten, de basisregels van de vereniging, wijzigen. De statuten bepalen onder andere dat de vergadering leden van het bestuur kan benoemen, schorsen of ontslaan. De algemene vergadering, het bestuur en alle leden moeten zich aan de statuten houden.

Stemrecht

Volgens de statuten heeft ieder (bonds)lid stemrecht tijdens de algemene vergadering. Dit geldt ook voor een jeugdlid. Een persoon die geen lid is, maar bijvoorbeeld een relatie, kan de algemene vergadering bijwonen en opmerkingen maken, tenzij de vergadering anders beslist. Hij kan echter niet aan de beslutivorming deelnemen en dus geen geldige stem uitbrengen. Ieder stemgerechtigd (bonds)lid kan een ander (bonds)lid van achttien jaar of ouder schriftelijk machtigen om namens hem een stem uit te brengen.

Jaarvergadering

Een bijzondere vorm van een algemene vergadering is de jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering doet het bestuur verslag van het afgelopen seizoen en ook financieel verslag. De statuten bepalen wat in elk geval op de agenda van een jaarvergadering moet staan. Bij de jaarvergadering speelt de kascommissie een belangrijke rol. Deze commissie onderzoekt in opdracht van de algemene vergadering het door het bestuur te maken concept van de balans en de verlies- en winstrekening en brengt daarover verslag aan de vergadering uit. Dit verslag vorm een belangrijk hulpmiddel om te controleren of die jaarstukken goedgekeurd kunnen worden.