Bestuur

Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering, waaronder de reglementen. Het bestuur bepaalt het dagelijkse beleid. De bestuursleden worden uit leden van de vereniging gekozen en moeten meerderjarig zijn. De algemene vergadering benoemt een bestuurder voor drie jaar. De termijn kan onbeperkt worden verlengd.

Naleving statuten en reglementen

Rekening en verantwoording

De statuten bepalen dat ieder bestuurslid tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak gehouden is. Ieder bestuurslid moet de statuten en de door de algemene vergadering vastgestelde reglementen naleven. Het bestuur is ten opzichte van de algemene vergadering gehouden tot het afleggen van rekening en verantwoording van zijn in het daaraan voorafgaande boekjaar gevoerde bestuur.

Kascommissie

Ten aanzien van de financiële rekening en verantwoording speelt de kascommissie een belangrijke rol. Deze commissie onderzoekt in opdracht van de algemene vergadering het door het bestuur te maken concept van de balans en de verlies- en winstrekening en brengt daarover verslag aan de vergadering uit. Dit verslag vorm een belangrijk hulpmiddel om te controleren of die jaarstukken goedgekeurd kunnen worden.

Commissies en vrijwilligers

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies en vrijwilligers. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het handelen van die commissies en vrijwilligers.

Samenstelling

Voor de actuele samenstelling van het bestuur [klik hier].