• Verenigingsreglement

  Artikel 1 - Algemeen

  1.1
  Het verenigingsreglement is gebaseerd op de statuten van de vereniging. Bij strijdigheid tussen de statuten en het verenigingsreglement prevaleren de statuten.

  1.2
  Het verenigingsreglement geldt voor onbepaalde tijd en volgens de als laatste door de algemene vergadering vastgestelde inhoud.

  Artikel 2 - Lidmaatschap

  2.1 
  De aanmelding voor en het beëindigen van het lidmaatschap (ten behoeve van uitschrijving of overschrijving) kan bij minderjarigheid van de betrokkene uitsluitend door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan.

  2.2 
  Opzegging van het lidmaatschap geschiedt tegen het einde van het verenigingsjaar en dient daartoe uiterlijk op 15 juni van dat jaar schriftelijk of op digitale wijze bij de ledenadministratie aantoonbaar te zijn gemeld (ledenadministratie@devdoorn.nl). Andere mededelingen of gedragingen gericht op beëindiging van het lidmaatschap worden niet als opzegging beschouwd.

  2.3
  Een erelid is die natuurlijke persoon, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met ten minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen is benoemd.

  Artikel 3 - Algemene verplichtingen leden

  3.1
  De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene veragdering wordt vastgesteld. De contributie wordt geregeld in het contributiereglement, dat deel van het verenigingsreglement uitmaakt.

  3.2
  De leden zijn jegens elkaar, de vereniging en derden verplicht tot respectvol en sportief gedrag.

  3.3
  Door derden, waaronder in het bijzonder de KNVB, opgelegde boetes of andere geldelijke sancties worden door degene(n) betaald die die sancties heeft (hebben) veroorzaakt.

  3.4
  Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

  Artikel 4 - Regels voor overschrijving naar een andere vereniging

  4.1
  Een lid dat overschrijving naar een andere vereniging wenst, kan de procedure opstarten door daartoe per email een verzoek in te dienen bij ledenadministratie@devdoorn.nl met vermelding van de nieuwe vereniging. De ledenbeheerder van DEV Doorn zal daarna in Sportlink de procedure in werking zetten en controleren of aan de overige voorwaarden is voldaan.

  4.2
  Zolang een lid niet aantoonbaar aan zijn verplichtingen, waaronder het inleveren van kleding en materialen aan de vereniging en betaling van contributies en boetes, heeft voldaan, neemt de vereniging het verzoek tot overschrijving niet in behandeling.

  Artikel 5 - Regels voor gebruik accommodaties

  5.1
  De vereniging staat haar leden binnen en buiten door haar gebruikte accommodaties, alsmede niet-leden op door haar gebruikte accommodaties, geen fysiek of verbaal geweld toe tijdens activiteiten die met de vereniging samenhangen.

  5.2
  Op wedstrijddagen worden tot 13.00 uur geen alcoholische dranken op door de vereniging gebruikte accommodaties verstrekt of gebruikt.

  5.3
  Het is verboden om, buiten de ruimte waarin consumpties worden verstrekt, in het bezit te zijn van glaswerk.

  5.4
  Het bestuur van de vereniging geeft volmacht aan al diegenen die namens de vereniging met een leidinggevende taak belast zijn om, in het kader van de uitoefening van die taak, passende maatregelen te treffen ter voorkoming of beëindiging van de in de voorgaande leden bedoelde gedragingen. De maatregelen dienen, nadat zij zijn getroffen, per omgaand aan het bestuur te worden gemeld.

  Artikel 6 - Beperking aansprakelijkheid vereniging

  6.1
  De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan zaken en/of personen tenzij er sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van de vereniging.

  Artikel 7 - Sportuitrusting

  7.1
  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit een rood/wit shirt, rode broek en rood-witte kousen, alles voorzien van het logo van de vereniging.

  7.2
  Het bestuur kan een afwijking van het sporttenue toestaan.

  Artikel 8 - Cluborgaan

  8.1
  Als cluborgaan geldt de website www.devdoorn.nl. Bestuursmededelingen worden op deze website geplaatst.